Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διά της παρούσας ο Χρήστης μας παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να τηρούμε σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώθηκαν στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εκτός εάν ο Χρήστης δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη χρήση των δεδομένων που τον αφορούν για το σκοπό αυτό.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι 1) η εκτέλεση και λειτουργία της συναλλακτικής σχέσης με τον Χρήστη, 2) η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, 3) η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, 4) η δημόσια προβολή και διαφήμιση της Ιστοσελίδας και η προώθηση των υπηρεσιών μας, καθώς και 6) η καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των πράξεων πληρωμών, περιλαμβανομένων των εντολών του Χρήστη, για την κατάρτιση συμβάσεων Πωλήσεως Προϊόντων και αναλόγων μελλοντικών πράξεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι ή ενδέχεται να είναι: α) εμείς, β) τρίτα πρόσωπα, που κατ’ εντολή μας, διενεργούν έρευνα αγοράς με σκοπό την διαφημιστική προβολή και την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται από εμάς ή από συνδεδεμένα με εμάς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα 1) να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12, Ν. 2472/1997) και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13, Ν. 2472/1997), 2) να ζητήσει την εξαίρεσή του από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς προώθησης πωλήσεων,

 

Περιορισμένη Ευθύνη.

• Ορισμένες χώρες, πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ευθύνης για αποθετικές ή θετικές ζημίες. Στις εν λόγω χώρες, πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στη μέγιστη επιτρεπόμενη από το νόμο έκταση.

• Σε κάθε άλλη περίπτωση, ούτε εμείς, ούτε τα μέλη της διοίκησης, τα στελέχη, οι υπάλληλοί μας, θυγατρικές, εκπρόσωποι, εργολάβοι, εκπαιδευόμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή αδειούχοι δεν θα ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό, ζημία, απαίτηση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, σχετική, αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, απώλειας εισοδήματος, απώλειας καταθέσεων, απώλειας δεδομένων, κόστη αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες αποζημιώσεις, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως, που προκύπτει από τη χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή οποιωνδήποτε προϊόντων που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή προϊόντος που δημοσιεύθηκε, μεταδόθηκε ή άλλως έγινε διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, ακόμα και εάν υπήρξε ενημέρωση για την πιθανότητα επέλευσής τους, ούτε καν σε περιπτώσεις αμέλειας και μόνο σε περίπτωση απάτης.

 

Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή/και της πώλησης των Προϊόντων και οι υποχρεώσεις και οικονομικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκλήθηκαν πριν από την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας, θα διατηρούνται σε ισχύ για κάθε σκοπό.

Οι Όροι και οι χωριστές συμβάσεις Πώλησης ή άλλες, οι οποίες διενεργούνται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπονται από και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε ενδεχόμενης διένεξης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.